Kwaliteitsbewaking & patiëntveiligheid

Methoden van kwaliteitsbewaking en veiligheidsmanagement

A.  Op het gebied van primaire processen 

 • Geprotocolleerd werken: De Praktijk werkt zoveel mogelijk volgens protocollen conform de beroepsvereniging. De protocollen hebben niet alleen betrekking op de diagnostiek, maar ook op diverse behandelingen. De patiënt wordt vanaf het eerste contact tot de nazorg deskundig begeleid. Een goede omgang met de patiënt staat centraal.
 • Wachttijden: deze zijn flexibel. Tijdens het eerste consult wordt doorgaans met de behandeling begonnen en wordt er een afspraak gemaakt voor het tweede consult.
 • Dossiervorming: Het gehele behandeltraject start met een uitgebreide intake en anamnese. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in het patiëntendossier. Er wordt uitvoerig ingegaan op individuele risico’s bij behandelingen, medicatiebeleid en bij elk vervolgbezoek wordt de behandeling geëvalueerd. Alle wijzigingen worden vastgelegd in het patiëntendossier.
 • Informatie: In de algemene patiëntenfolder worden patiënten geïnformeerd over de algemene zaken van de praktijk. Daarnaast is specifieke informatie beschikbaar voor de meest voorkomende behandelingen in de praktijk. Elders op deze website vindt u ook de informatie over de kosten van behandelingen en vergoedingen van zorgverzekeraars. Aarzelt u tenslotte niet om contact met ons op te nemen wanneer u aanvullende informatie wenst. Wij doen ons uiterste best om u zo volledig mogelijk te informeren.

B.  Op het gebied van ondersteunende processen

 • Alle aanvullende onderzoeken worden uitbesteed, zoals die van haematologisch, chemisch, microbiologisch, histologisch en cytologisch laboratoriumonderzoek, ECG, röntgen en ander beeldvormend onderzoek aan uitsluitend CCKL geaccrediteerde instellingen.
 • Scholing: Het personeel is gekwalificeerd voor de uit te voeren taken. Er wordt veel aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden van het personeel, zodat het personeel op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethoden.
 • Leveranciers en uitbesteding: jaarlijks vindt een leveranciersbeoordeling plaats. Samenwerking met leveranciers en afspraken ten aanzien kwaliteit en patiëntveiligheid worden schriftelijk vastgelegd. Relevante apparatuur in de praktijk wordt jaarlijks onderhouden en geijkt.

C.  Op het gebied van voorwaardenscheppende processen 

 • Procesautomatisering: Er wordt in de Praktijk onder andere toezicht gehouden op de protocollen en processen, de doorlooptijd van de diagnose/behandeling, de gegevens van de patiënten en eventuele incidenten/klachten.
 • Interne communicatie: Er is dagelijks overleg met de medewerkers van de Praktijk over de werkzaamheden.
 • Externe communicatie: Men streeft ernaar om goed overleg te houden met patiënten, collega's en overige belanghebbenden. De Praktijk hanteert: e-mail, fax, telefoon en een eigen website. De Praktijk wordt o.a. vermeld op websites over psoriasis, schildklierziekten en vitamineB12-tekort. 
 • Dr. Van Loon is in het bezit van een certificaat “Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) inclusief EHBO + Automatische Externe Defibrillator (AED).

 

D. Klachten en geschillen.

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling of bejegening, dan vragen wij u dit in eerste instantie kenbaar te maken aan dr. Van Loon en samen te kijken naar een oplossing. U kunt zich hierin laten bijstaan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u dit voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie EZa. De volledige klachten- en geschillengregeling kunt u lezen in de folder.

 

E. Meldingen incidenten en/of complicaties

Er is sprake van een incident wanneer door een handeling of voorval de gezondheid en/of de functionaliteit van een patiënt of het behandelend personeel in gevaar gebracht is.

Er is sprake van een complicatie wanneer er als gevolg van een operatie of behandeling complicaties optreden zoals nabloedingen, infecties etc. 
(Bijna) incidenten, complicaties en ook klachten worden intern gemeld en zorgvuldig geanalyseerd om van te leren en zo nodig herhaling te voorkomen. Deze procedures maken deel uit van ons kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem.

 

F. Betrokkenheid van patiënten bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid

Eén keer per drie jaar wordt een tevredenheidsmeting gedaan onder patiënten van dr. Van Loon. Daarnaast nodigen wij patiënten nadrukkelijk uit om onveilige situaties en verbetersuggesties ten aanzien van individuele behandeling, patiëntveiligheid en privacy aan ons te melden.

G. Privacy 

De administratie en de patiëntendossiers worden zorgvuldig bewaard, deels elektronisch en deels in afgesloten ruimten. Het privacyreglement van de patiënt is conform de eisen van de beroepsvereniging vastgelegd. Ons privcayreglement kunt u opvragen bij de assistente

Inzage in uw dossier vindt alleen plaats door de medisch specialist. Met uitzondering van wettelijke redenen, kan daarnaast alleen inzage door derden (kwaliteitsauditoren, zorgverzekeraar) plaatsvinden wanneer u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.  

Afspraak maken?

Maak telefonisch een afspraak
Tel: 030 - 231 67 55 
Donderdag 10.00 - 14.00 u


per 1 januari 2018 heeft Dr. Van Loon alleen spreekuur op donderdag. De praktijk is telefonisch bereikbaar op donderdag van 10.00-14.00 uur. Buiten deze uren blijft de praktijk via e-mail bereikbaar.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar:
fvanloon@internistvanloon.nl


Praktijk erkenning

AGB-codes:
22227129 & 03043857

Specialisten erkenning

BIG-registratie:
590 225 66 201